Pravidla distančního vzdělávání na ZŠ Valašská Polanka

Od 12. 10. 2020 pro 8. a 9. ročník, od 14. 10. 2020 pro ostatní žáky.

Distanční vzdělávání na naší škole se bude řídit pravidly pro vzdělávání distančním způsobem, která vycházejí z novely školského zákona č. 349/2020 a metodického doporučení MŠMT ze dne 23. 9. 2020.

 

PRAVIDLA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

• žáci mají povinnost se distančně vzdělávat – na webu školy si vyhledají úkoly, zúčastní se videokonferencí, zadanou práci odevzdávají vyučujícím včas dle stanoveného termínu a za úkoly mohou být klasifikováni (vyučující poskytnou žákům zpětnou vazbu, řešení úkolů bude probráno během videokonferencí) – známky budou zapsány do žákovských knížek po návratu žáků do školy 

• zadání úkolů bude probíhat v týdenních blocích na školním webu (vždy do pondělního dopoledne) – každý ročník má pro úkoly vytvořenu vlastní „složku“ – v ní najdou žáci nebo rodiče články od vyučujících jednotlivých předmětů, ty budou označeny i daty pro upřesnění týdne, na který jsou úkoly zadány

• vyučující jednotlivých předmětů budou do distanční výuky zařazovat i tzv. videokonference a to tak, že žáci nebudou mít více než tři videokonference denně – během nich vyučující vysvětlí žákům nové učivo, proberou případné nejasnosti, vysvětlí řešení domácích úkolů

• pro komunikaci mezi pedagogy a žáky bude využíván školní mail popř. aplikace Mega (2. stupeň), po svolení rodičů jiné komunikační platformy (např. Messenger), videokonference budou probíhat prostřednictvím aplikace Zoom

• návody pro instalaci potřebných programů najdou žáci i rodiče na webu školy

• žákům, kteří nemají potřebnou techniku, je nabízen tisk materiálů, mohou si je po předchozí domluvě vyzvednout v kanceláři školy (nejlépe na začátku týdne)

• v případě nemoci omlouvá rodič dítě u třídního učitele nebo v kanceláři školy, omlouvá také nepřítomnost žáka na videokonferenci (žáci se nemohou omlouvat sami) – zadané úkoly pak žák plní v náhradním termínu stanoveném vyučujícím. Zákonní zástupci jsou v případě nemoci dle zákona povinni omluvit žáka do tří kalendářních dnů od začátku absence.

• v případě, že žáci nebudou plnit své povinnosti z distanční výuky, budou třídní učitelé informovat rodiče

• předměty, které budou vyučovány na druhém stupni: ČJ, M (3x týdně), AJ (2xtýdně), druhý cizí jazyk, F, Z, PŘ, D, CH, I  - 1x týdně

• předměty, které budou vyučovány na prvním stupni: ČJ, M (3x týdně), AJ (2xtýdně), PŘV, VL, prvouka, u 5. ročníku informatika – 1x týdně

• 1. a 2. ročník – videokonference po předchozí domluvě

• během distanční výuky nebudou zadávány úkoly z výchov

• úkoly jsou zadávány tak, aby na druhém stupni s pomocí vyučujících a videokonferencí vedly žáky k samostatnosti a žáci si dokázali distanční výuku organizovat sami, pouze pod dohledem rodičů, u menších dětí s pomocí rodičů počítáme a jsme za ni vděční

S jakýmkoli dotazem nebo problémem se neváhejte obrátit na jednotlivé vyučující, nebo na vedení školy.

Mgr. Petr Filgas, ředitel školy