Pro rodiče vycházejících žáků

Vážení zákonní zástupci a milí deváťáci,
chci Vám  touto cestou shrnout a předat několik základních informací. S dalšími dotazy mě kontaktujte na e-mailové adrese nebo přes Bakaláře. Přijměte také pozvání na již tradiční „Setkání s výchovným poradcem“ v jídelně naší školy ve čtvrtek 10. listopadu.

Další informace naleznete na webových stránkách zkola.cz
https://www.zkola.cz/prijimaci-rizeni-na-ss-a-vos/

Již nyní mohou žáci podávat dvě přihlášky na střední školy u oborů s talentovou zkouškou (do 30. listopadu 2022). Od prosince a v průběhu ledna a února můžete také sledovat na již zmíněné webové stránce zlínského kraje zkola.cz informace o dalších kolech přijímacího řízení na školy s talentovými zkouškami, protože některé školy kapacitu třídy oborů v prvním kole ještě nenaplní a mohou přijmout další studenty. zde: https://www.zkola.cz/ii-a-dalsi-kola-prijimaciho-rizeni-na-ss-ve-zlinske...

Obecně se pro první kolo přijímacího řízení podává přihláška na platném tiskopise (stanovuje MŠMT) řediteli střední školy.
Do 1. března 2022 (úterý) se budou přihlášky podávat na 2 obory bez talentové zkoušky.
Pokud podá žák dvě přihlášky na obor s talentovou zkouškou, může pak také podat dvě přihlášky na dva obory bez talentové zkoušky.
Součástí přihlášky jsou doklady stanovené vyhláškou, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti a další dokumenty dle kritérií a požadavků jednotlivých středních škol.
Pokud má žák přidělena podpůrná opatření (od pedagogicko-psychologické poradny apod.) je k oběma přihláškám na SŠ třeba doložit originál „Doporučení k uzpůsobení přijímacího řízení“.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek
1. termín – 13. dubna 2023
2. termín – 14. dubna 2023

Náhradní termíny – 10. a 11. května 2023
- jen vážné důvody (např. zdravotní)
- písemná omluva do 3 dnů řediteli dané školy
Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů).
- v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí;
- ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Pořadí škol / oborů na přihlášce neurčuje jejich prioritu.

Odvolání se podává písemně u příslušné střední školy ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Každému žákovi vydá naše základní škola „Zápisový lístek“. Tento odevzdáváte na SŠ až po skončení přijímacího řízení, tj. nejdříve 21. dubna 2023
Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení - zveřejnění rozhodnutí.
Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole obdrží pouze jeden zápisový lístek. Případnou ztrátu budeme řešit individuálně.
https://www.zkola.cz/informace-o-zapisovem-listku/
„Podpora řemesel v odborné školství“ Aktuálně zařazeno celkem 19 oborů vzdělání (převážně stavební a strojírenské obory, dále zařazeny obory - Truhlář, Tiskař na polygrafických strojích, Knihař) Žáci obdrží finanční příspěvek z rozpočtu ZK (při splnění stanovených podmínek): 1. roč. - 300 Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 1 500Kč 2. roč. - 400 Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 2 500Kč 3. roč. - 500 Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 3 000Kč
Přehled podporovaných oborů a podmínky pro vyplácení příspěvků jsou uveřejněny na www.zkola.cz v sekci „Podpora řemesel v odborném školství“.

Další informace:

Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje www.zkola.cz
Webové stránky jednotlivých středních škol
Publikace „ATLAS ŠKOLSTVÍ“ – bude předána žákům ve škole.
Další informace, případné individuální dotazy - e-mail pecarova@zsvalpolanka.cz nebo telefon 736 227 427

Marta Pecárová
výchovná a kariérová poradkyně