Od minulosti k budoucnosti ZŠ ve Valašské Polance

Zahájení výstavby a zvláště pak otevření nové školy se stalo pro Valašskou Polanku i okolní obce mimořádnou událostí. Podařilo se najít příhodné místo v relativně klidném prostředí         s velmi dobrou dopravní dostupností. Projekt nové školy byl ve své době považován za nejzdařilejší v celém okrese. Ještě po 3 desetiletích splňuje většinu hygienických i estetických  požadavků.
Třídy jsou prostorné a prosvětlené a spolu s vhodným nábytkem vytváří příjemné prosttředí. Velmi dobré podmínky pro výuku odborných předmětů poskytuje 11 speciálních učeben.
Škola byla projektována na 18 tříd a 540 žáků. Dnešní potřeba se pohybuje kolem 15 tříd a 330 žáků. Plně je naopak využita kapacita ŠD a ŠK (3 klubovny a 75 dětí). Projektovaná kapacita 550 vařených jídel umožnila při sníženém počtu žáků nejen vařit pro místní MŠ, ale využít volnou kapacitu pro provozování hospodářské činnosti (výroba a prodej jídel pro cizí strávníky).
Od roku 1992 škola vystupuje a hospodaří jako samostatný právní subjekt s příspěvkovou formou hospodaření, jejímž zřizovatelem je obec Valašská Polanka. Provoz školy je hrazen  z rozpočtů spádových obcí vždy podle počtu žáků. Dohodnuté rozpočty provozních prostředků se starosty obcí umožňují plné pokrytí provozních potřeb i obnovu zařízení.
Z mimořádných zdrojů (státní dotace i z rozpočtu obce Val.Polanka) bylo v poslední době vybudováno plynové vytápění, rekonstrukce školní kuchyně, tělocvična a zastřešení školy.
Velmi dobré materiální podmínky pomáhají naplnit hlavní poslání školy, a tím je kvalitní vzdělání a výchova. Pedagogický sbor doznal v minulém desetiletí velké proměny. Přirozenou generační obměnou odešlo mnoho zkušených a uznávaných učitelů a vychovatelů a na jejich místa nastoupila řada mladých učitelů, před kterými stojí nelehký úkol, navázat na dobrou práci školy v minulosti a zároveň si osvojovat a realizovat nové metody ve vzdělávání. Již deset let naši pedagogové pracují podle vzdělávacího projektu „Obecná škola“, který je postaven na vyváženosti výchovy a vzdělávání a klade důraz na tvořivost, soutěživost a prožitek dětí, předpokládá větší osobní zodpovědnost.
Nyní stojíme na prahu největší změny našeho školství v poválečném období, kterou si vynutily společenské proměny života u nás i  ve světě. Nová nastupující generace musí být lépe jazykově vybavena, musí umět vyhledávat, hodnotit a třídit získané informace.  Dosud převládající encyklopedický rozsah znalostí má být redukován na rozumný základ. Žáci se mají učit vytvářet projekty, pracovat v týmech, učit se diskutovat o problémech, být společensky aktívní. Smysl pro život v rámci Evropské unie nesmí zatlačit do pozadí vlasteneckou výchovu.
V současné době naši učitelé kromě svých vyučovacích povinností navštěvují semináře, školení a přednášky a zároveň se schází, promýšlejí a chystají se vytvořit společný „Školní rámcový vzdělávací program“, který bude filosofií i metodickým vodítkem, ze kterého pak učitelé stejné aprobace připraví „Rámcový program jednotlivých předmětů“, neboli vlastní učební osnovy. Tato změna předpokládá smysl pro kolektívní styl práce, vysokou anga-žovanost i odpovědnost.
Stojí před námi těžký a odpovědný úkol, významně formovat znalosti a myšlení mladých lidí, kteří budou vytvářet hodnoty a řídit společenské procesy v příštích desetiletích.

vybráno z almanachu vydaného u příležitosti 30. výročí od otevření nové školy