Informace o školní družině

Školní družina na naší škole se skládá ze dvou oddělení. První oddělení vede paní vychovatelka Daniela Kropidlowská a  navštěvují ho žáci 1. a 2. třídy. Druhé oddělení vede pan vychovatel Jaroslav Hajda a navštěvují ho žáci 2. a 3. třídy. Žáci vyšších ročníků jsou zapsáni do školního klubu.
Provozní doba školní družiny je od 11.00 do 15.15 hod.
Provoz a organizace školní družiny se řídí školním vzdělávacím programem pro zájmové vzdělávání a vnitřním řádem školní družiny. V těchto dokumentech najdete všechny důležité informace pro zákonné zástupce.  Viz. přílohy.

Školní vzdělávací program družiny

Vnitřní řád školní družiny