Výtvarná výchova - charakteristika

Výtvarná výchova

 

Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět: Výtvarná výchova
Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Výtvarná výchova na 1. stupni se opírá o autentické zkušenosti dítěte a vychází z jeho potřeby aktivní komunikace. Výtvarný vývoj je podstatnou a složitou součástí celkového psychického rozvoje dítěte školního věku. Úlohou předmětu je výchova citlivého, tvořivého a moudrého člověka prostřednictvím výtvarných aktivit. Předmět Výtvarná výchova je vyučován 1 vyučovací hodinu týdně ve všech ročnících 1. stupně. V etapě základního vzdělávání je Výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech, které umožňují žákům rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost a fantazii. Tvůrčími činnostmi založenými na experimentování je žák vede k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své úrovni do procesu tvorby a komunikace. Směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o výtvarné umění, vede k porozumění základním pojmům ve výtvarné výchově.

Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet schopnost rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv této zkušenosti na výběr vhodných prostředků pro jejich vyjádření.

Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a uplatňování vlastních zkušenosti při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření.

Obsahem Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obrazových vyjádření v procesu komunikace a hledání nových možností pro uplatnění ve vlastní tvorbě.