Dějepis - charakteristika předmětu

Výuka dějepisu nabízí žákům pohled na hlavní období dějinného vývoje lidstva a vlastního národa. Seznamuje je s významnými historickými událostmi a osobnostmi, které ovlivnily život předcházejících generací a mají význam i pro orientaci v současné společnosti. Důraz je položen především na hlubší poznání historie vlastního národa v kontextu s vývojem Evropy, dějin kultury (vědy, techniky, náboženství, umění, způsobem života) a přínos jednotlivých civilizací a států pro lidský pokrok. Důležité je i poznání dějin Valašska.
Učivo by mělo být určeno k trvalému osvojení a nemělo by žáky zatěžovat podrobnostmi. Cílem je přivést žáky ke komplexnímu pohledu na historii a pochopení vzájemných vztahů mezi dějinami regionu, národa, okolních zemí a světa a rozvíjet jejich samostatné a kritické myšlení. Výuka dějepisu by měla rozvíjet zájem o minulost a současnost a přispět k uvědomování si sounáležitosti s evropskou kulturou.

Do vzdělávacího obsahu jsou zařazena tato průřezová témata:
• Osobnostní a sociální výchova
• Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
• Výchova demokratického občana
• Multikulturní výchova

Předmět dějepis má v 6., 7. a 9 ročníku dvou hodinovou dotaci a v 8. ročníku jednohodinovou dotaci. Je uplatňován diferenciovaný přístup k dětem s SVP. Důraz je kladen na ústní projev, v psaném projevu jsou zohledněny specifické chyby. Nadaným žákům je rozšiřován obzor za pomoci referátu a zapojení do historických soutěží. Žák by si měl osvojit dovednosti, práce s jednoduššími dokumenty různého charakteru a využívat je jako zdroj informací. Měl by se naučit orientovat v historických, politických i dalších faktech a přitom si utvořit svůj vlastní hodnotový systém, který by měl umět přiměřeně věku obhajovat.
Těmto cílům odpovídají formy práce a vyučovací metody. K nejefektivnějším patří zajímavý výklad, práce s učebnicí, historickými mapami a řešení poznatků, které žáci získali v jiných učebních předmětech, z četby, z televizních pořadů a z návštěv výstav, muzeí a kulturních památek. Žáci využívají v rámci možností i prostředky výpočetní techniky, kde se učí prostřednictvím výukových programů hledat různé varianty řešení problémů. Součástí výuky je i projektové vyučování.

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí:

Kompetence k učení:
- předkládáme žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů, které jim umožní poznání dějin vlastního národa (Valašska) v kontextu s evropským vývojem
- nabízíme žákům řadu aktivačních metod, které jim přiblíží problematiku dějin kultury a přínosu jednotlivých států, oblastí a civilizací pro rozvoj vzdělanosti (historické vycházky, exkurze, besedy, projektová výuka)
- vedeme žáky k posouzení vlastního pokroku a kritickému hodnocení svých výsledků v rámci autoevaluace v předmětu

Kompetence k řešení problémů:
- učíme žáky kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí a schopnosti svá rozhodnutí obhájit

Kompetence komunikativní:
- umožňujeme žákům při diskuzích na daná témata formulovat a vyjadřovat své myšlenky
- učíme je vyjadřovat se výstižně a v logickém sledu (např. při ústních referátech)
- nabízíme žákům dostatek možností v řízené diskuzi naslouchat promluvám druhých, vhodně na ně reagovat, účinně se zapojovat do diskuze, obhajovat svůj názor a vhodně argumentovat
- umožňujeme žákům poznávat různé druhy textů (jako mapy, grafy, diagramy) a dokumentů (videozáznamy, obrazy)
- pomocí zavádění skupinové práce a projektové výuky vedeme žáky ke komunikaci ve skupině

Kompetence sociální a personální:
- navodíme dostatek situací, které umožní žákům účinně spolupracovat ve skupině a ovlivňovat kvalitu společné práce

Kompetence občanské
- učíme žáky respektovat, chránit a ocenit naše tradice a kulturní a historické dědictví při návštěvách muzeí, historických památek
- vedeme je k aktivnímu zapojování se do kulturního dění, účastí v soutěžích a na výstavách
- rozvíjíme u žáků chápání základních principů zákonů a společenských norem a chování se podle nich
- vedeme žáky k pochopení základních ekologických souvislostí vyvozených z historie

Kompetence pracovní:
- vedeme žáky k využití znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích oblastí v zájmu svého rozvoje a přípravy na budoucnost zadáváním samostatných prací