Provoz škol a ochrana zdraví ve školním roce 2020/2021

Dle manuálu MŠMT ze 17. 8. 2020

Škola zahájí ve školním roce 2020-2021 činnost v úterý 1. září v plném rozsahu, od žáků se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Další pravidla v této oblasti budou koordinována příslušnou Krajskou hygienickou stanicí podle stupně ochrany veřejného zdraví (tzv. semafor).

1. Protiepidemická opatření ve škole, hygiena, desinfekce rukou

U vstupu do budovy školy, v každé třídě, odborné učebně, u tělocvičny, u jídelny, ve školní družině i klubu a na toaletách budou rozmístěny dávkovače s desinfekcí. Každý žák (i jiná osoba vstupující do budovy) provede desinfekci rukou ihned po příchodu do školy a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole (při vstup do odborných učeben, do tělocvičny, do jídelny, po použití toalet). Žáci před první vyučovací hodinou zůstanou v šatně, kde si je vyzvednou jejich vyučující a odvedou je do tříd. Důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy (šatny, chodby, tělocvična). Během přestávek budou žáci ve svých třídách (kromě odchodu na toaletu), do odborných učeben se budou přesouvat na začátku hodiny spolu s příslušným vyučujícím.

Žáci budou o protiepidemických pravidlech a pravidlech osobní a respirační hygieny ve škole poučeni první školní den svým třídním učitelem a následně o nich opakovaně informováni na třídnických hodinách. 

Denně bude prováděn úklid všech místností, také bude kladen důraz na dezinfekci povrchů a předmětů, které používá více lidí (kliky dveří, spínače světel, klávesnice a počítačové myši, baterie umyvadel, splachovadla apod.).

2. Stravování ve školní jídelně

Před vstupem do školní jídelny si žáci vydesinfikují ruce. Příbory, saláty, nápoje budou pro žáky předem připraveny. V jídelně budou žáci sedět u stolů podle tříd. Stoly a židle ve školní jídelně budou opakovaně v průběhu vydávání obědů mezi jednotlivými třídami dezinfikovány.

3. Pitný režim ve školní družině a školním klubu

Vzhledem k hygienickým opatřením budou děti ve školní družině a školním klubu používat k pitnému režimu pouze své vlastní nádoby na pití, které nosí s sebou do školy – nalévání nápojů do hrnečků nebude povoleno. 

4. Příznaky infekčního onemocnění u dítěte

Žákům a osobám s projevy akutního respiračního onemocnění nebude umožněn přístup do budovy školy. Žákovi, který vykazuje příznaky chronického onemocnění (např. alergie), je umožněn vstup do školy pouze tehdy, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení od lékaře). V případě zjištění příznaků infekčního onemocnění u žáka (například zvýšená teplota, kašel, rýma, nevolnost, ztráta čichu…) bude žák umístěn do předem připravené samostatné místnosti a ihned informován zákonný zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Zákonný zástupce je povinen si nejen dítě urychleně vyzvednout, ale také při podezření na výskyt onemocnění Covid-19 telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Žádáme také zákonné zástupce, aby své děti v případě respiračních infekcí do školy neposílali.

5. Vstup cizích osob do budovy školy 

Vzhledem k protiepidemickým opatřením je doporučeno minimalizovat pohyb cizích osob ve škole. Proto prosíme zákonné zástupce, aby do školy vstupovali pouze v nutných případech. Při vyzvedávání dětí ze školní družiny vstupujte pouze hlavním vchodem a použijte desinfekci na ruce. Na své dítě počkejte přede dveřmi příslušného oddělení, nevstupujte přímo do učebny školní družiny. 

6. Roušky

Nošení roušek je od 1. září 2020 zavedeno v prostředcích hromadné dopravy. V prostorách školy se roušky nosit nemusí, není ale samozřejmě zakázáno, pokud by někdo chtěl toto opatření využívat. Další pravidla v jejich nošení závisí na aktuální epidemiologické situaci a opatření Krajské hygienické stanice Zlín.

7. Organizace prvního dne školy

První den školy bude tradiční shromáždění ve školním respíriu nahrazeno hlášením školního rozhlasu – přivítáme všechny děti ve škole, představíme nové spolužáky z Pozděchova a Leskovce, samozřejmě také prvňáčky. Poté budou žáci ve třídách společně se svými třídními učiteli, dozví se všechny důležité informace, a také program prvních školních dnů. Oběd se bude první den vydávat podle předem daného harmonogramu od 9:15 (první třída) do cca 10:45 (deváťáci).

Rodiče prvňáčků mohou své děti první den doprovodit do třídy – dále viz předchozí informace na školním webu.

Rodiče nových žáků ze starších ročníků z důvodu protiepidemických opatření žádáme, aby své děti do budovy školy nedoprovázeli (mohou je samozřejmě přivézt a zase vyzvednout na parkovišti před školou).  

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.