Přírodověda

Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět Přírodověda na 1.stupni navazuje svým vzdělávacím obsahem na vyučování předmětu Prvouka v 1. – 3. ročníku 1. stupně. Přírodověda je vyučována vždy 2 hodiny týdně ve 4. i 5. ročníku z nichž je jedna z disponibilní dotace. Učivo je rozvržené do dvou tematických okruhů.

V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na praktického poznávání krajiny a dalších informací se učí sledovat vliv lidské činnosti na přírodu a hledat možnosti jak ve svém věku přispět k ochraně přírody a zlepšení životního prostředí.

V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je nejcennější hodnota v životě člověka.

Při osvojování poznatků a dovedností v předmětu Přírodověda využíváme zajímavé náměty, materiály i metody, prostřednictvím nichž vedeme děti k samostatnosti, všímavosti, spolupráci a toleranci, formulování vlastních závěrů, porozumění textu, umění vyhledávat, třídit a zpracovávat důležité informace, dávat je do souvislostí, používat v praxi.

Předmět Přírodověda je přípravou pro specializovanou výuku v oblastech Člověk a příroda, Člověk a společnost, Výchova ke zdraví na 2. stupni

Páťáci poznávali vesmír

Během prosince a začátku ledna se žáci 5. ročníku v hodinách přírodovědy zabývali vesmírem, poznávali galaxie, hvězdy a souhvězdí a hlavně planety Sluneční soustavy včetně Země.

Číst dál: Páťáci poznávali vesmír