Chemie

Pavel Jeřábek se zúčastnil celostátního finále v soutěži MLADÝ CHEMIK

Ve středu 4. června se v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice uskutečnilo vrcholné klání mladých chemiků. Žákovského mistrovství republiky se zúčastnilo 40 finalistů z jedenácti krajů. Pavel se umístil ve 4 desítce a rozhodně ostudu neudělal. Odvedl velké penzum práce, ale ve velké konkurenci to na lepší umístění nestačilo. Určitě je na místě mu za vzornou reprezentaci školy na celostátní úrovni poděkovat.

Číst dál: Pavel Jeřábek se zúčastnil celostátního finále v soutěži MLADÝ CHEMIK

Chemie 9. ročník - učivo

1. Opakování učiva 8. ročníku
-vlastnosti látek a bezpečnost
-směsi
-voda, vzduch
-prvky
-chemické reakce
-názvosloví - oxidy, halogenidy, kyseliny, hydroxidy, soli
2. Redoxní reakce
-oxidační čísla
-oxidace, redukce
-výroba železa a oceli
- chemie a elektřina -galvanický článek a elektrolýza
-koroze
3. Energie a chemické reakce
-exotermické a endotermické reakce
-obnovitelné a neobnovitelné zdroje
-fosilní paliva – uhlí, ropa, zemní plyn
-průmyslová paliva
4. Chemické výpočty
-látkové množství
-molární hmotnost
-výpočty z chemických rovnic
-výpočet koncentrace
5. Rychlost reakcí
-srážková teorie
-faktory ovlivňující rychlost
-katalyzátory
6. Organické sloučeniny
Uhlovodíky
-alkany, alkeny, alkiny
-areny
-zdroje uhlovodíků

Deriváty uhlovodíků
-halogenderiváty
-alkoholy, fenoly
-aldehydy a ketony
-karboxylové kyseliny
-esterifikace, estery
7. Přírodní látky
-sacharidy
-tuky
-bílkoviny
-vitamíny
-fotosyntéza
8. Chemie a společnost
-chemické výrobky – tepelně zpracované materiály
-ochranné látky
- hořlaviny
-plasty a syntetická vlákna
-pesticidy, průmyslová hnojiva
-biotechnologie, enzymy
-léčiva, drogy, potraviny
-chemie a životní prostředí
- chemický průmysl v ČR

Jak vyrobit faraonova hada?

Že chemie nemusí být jen obtížným a nepochopitelným předmětem, ale může být i zábavná, se přesvědčili žáci devátého ročníku, pro které si dva jejich spolužáci - Pavel Jeřábek a Lenka Geržová - připravili několik pokusů k procvičování učiva o tom, co všechno může mít vliv na rychlost chemických reakcí. Asi nejzajímavějším experimentem byla výroba tzv. faraonova hada.

Číst dál: Jak vyrobit faraonova hada?

Chemie 8. ročník - učivo

1. Pozorování, pokus  a bezpečnost práce-motivace do studia chemie
-vlastnosti látek a jejich změny – hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek
-pokus, pozorování
-zásady bezpečnosti práce při pokusech a v běžném životě
-nebezpečné látky a přípravky – R a S – věty, výstražné symboly
-mimořádná událost a I. pomoc
2. Směsi
-typy směsí  - různorodé, stejnorodé
-roztoky
-koncentrace roztoku – koncentrovanější, zředěný, nasycený, nenasycený
- vliv teploty, míchání a plošného obsahu pevné látky na rychlost jejího rozpouštění rozpouštění
-hmotnostní zlomek
-oddělování složek ze směsí
3. Voda, vzduch
-druhy vody
-výroba pitné vody
-čistota vody
-vzduch - složení
-čistota vzduchu
-ozonová vrstva
4. Částicové složení látek a chemické prvky
-atomy  - atomové jádro, protony, neutrony, elektrony, elektronový obal a jeho změny v chemických reakcích
-molekuly
-ionty
-vazby
-chemické prvky – názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných prvků, významné kovy, slitiny a nekovy
-periodická soustava
- protonové číslo
- chemické sloučeniny
5. Chemické reakce
-chemický děj, reaktant a produkt
-zákon zachování hmotnosti
-jednoduché chemické rovnice
- klasifikace chemických reakcí – slučování, neutralizace
6. Anorganické sloučeniny
Oxidační číslo
Oxidy, halogenidy a sulfidy
-názvosloví - tvoření vzorců oxidů, halogenidů a sulfidů
-koncovky, poměry
-důležité oxidy, vlastnosti a využití
-oxidy a životní prostředí
-důležité halogenidy, vlastnosti a využití
- důležité sulfidy, vlastnosti a využití
Kyseliny a hydroxidy
-názvosloví kyselin a hydroxidů
-důkaz kyselin a hydroxidů
-vlastnosti a využití významných kyselin a hydroxidů
- kyselost a zásaditost roztoků
- pH
- kyselé deště

Neutralizace a soli
-podstata neutralizace
-vznik soli
-názvy a vzorce důležitých solí
-využití některých solí v hospodářství
 

Soutěž Mladý chemik a velký úspěch Pavla Jeřábka

Ve středu 29.1. se v prostorách ISŠ - COP Valašské Meziříčí konalo regionální kolo soutěže Mladý chemik, ve kterém si třicet nejlepších z kola předchozího ověřovalo své praktické dovednosti v laboratoři. Naši školu reprezentovala trojice žáků z devátých tříd - Pavel Jeřábek, Lenka Geržová a Martin Pecár. 

Číst dál: Soutěž Mladý chemik a velký úspěch Pavla Jeřábka