Technické praktikum

Ukázky prací našich žáků v technickém praktiku

Byť se na spoustě jiných škol rozhodli dřevoobráběcí dílny z nepochopitelných důvodů zrušit, my se k něčemu podobnému rozhodně nechystáme, ba právě naopak. Kde jinde se mají děti naučit něco si skutečně vyrobit rukama a ne jen objednat, či koupit. Vědět, jak vypadá dlátko, čepovka, nebo třeba rašple, je myslím hlavně pro kluky celkem důležité:)

Číst dál: Ukázky prací našich žáků v technickém praktiku

Naše škola aktivně spolupracuje se SPŠS ve Vsetíně

Naše škola spolupracuje se Střední průmyslovou školou strojnickou Vsetín v rámci projektu "Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků střední a základní školy ve Zlínském kraji". Podílíme se na 2 aktivitách:

1.) Celoroční volnočasová pravidelně se opakující aktivita pro žáky ZŠ – kroužek ruční zpracování kovu a jiných technických materiálů (4 žáci 8 ročníku)

2.) Sdílení učeben/ dílen/laboratoří pro povinnou výuku žáků ZŠ (žáci 8. a 9. tříd kteří navštěvují povinně volitelný předmět technická praktika)

Číst dál: Naše škola aktivně spolupracuje se SPŠS ve Vsetíně

Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět Technické praktikum navazuje na 2. stupni svým vzdělávacím obsahem na pracovní výchovu z 1. stupně, která vede děti k získávání uživatelských dovedností v různých oblastech lidské činnosti. 

Obsahové, časové a organizační vymezení
Předmět Technické praktikum se vyučuje v 6., 8. a 9. ročníku jako volitelný předmět dotovaný
1 disponibilní hodinou týdně a vyučován ve dvouhodinových blocích jednou za 14 dní. Ve školním roce 2013/14 se na přechodnou dobu z důvodu malého počtu přihlášených žáků v 6. ročníku Technické praktikum nevyučuje. Žáci se v něm učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu.

Oblast technických praktik postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Koncepce vzdělávací oblasti vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech.
Předmět technické praktikum se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků. Vzdělávací obsah je rozdělen na 2. stupni na dva tématické okruhy: Technické materiály a Práce se dřevem. Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. V obou tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření.