Výchova k občanství

Křížovka 9.B

Žáci 9.B si k připomenutí svátku 28. října připravili pro všechny žáky školy zajímavou křížovku. Ovšem vyluštit křížovku nebylo úplně jednoduché. Jednotlivé indicie k vyluštění křížovky byly poschovávány na různých místech školy. Nápovědy na panelu s křížovkou prozradily, kde hledat. Někdy zněla nápověda „Hledej pod ping-pongovým stolem“, jindy „Hledej u květináče v druhém patře“. Kdo správně vyluštil celou tajenku, získal sladkou odměnu. Nejvíce se do hledání indicií a jejich luštění zapojila z prvního stupně 4. třída se třinácti žáky, z druhého stupně pak třída 6.A s jedenácti žáky. Třídě 9.B děkujeme za organizaci a žákům školy i za malé pokusy o vyluštění křížovky.

 

Sedmáci jdou za kulturou - projekt

Projekt "Sedmáci jdou za kulturou"

úkol č.1 - navštivte některou z kulturních institucí (knihovna, muzeum, divadlo, kino, galerie-výstava, koncert, aj.)

úkol č. 2 - vyfoť se na daném místě, vezmi si odsud nějaký materiál, např. program divadelní hry, program kina na daný měsíc, program/letáček z výstavy, podpis od zpěváka apod. (pokud je to možné, pokud není, nevadí)

úkol č.3 - v elektronické podobě zpracuj na 1 stránku A4 zápis o tvé návštěvě kulturního zařízení, tzn. napiš, kde jsi byl, co jsi tam viděl/ slyšel, s kým jsi zde byl, proč sis to vybral, jak se ti to líbilo, zhodnoť akci, seznam ostatní např. s daným filmem, divadelní hrou (herci), se zpěvákem, s autorem výstavy, s vystavovanými památkami muzea apod. + PŘIDEJ JAKO DŮKAZ TVÉ NÁVŠTĚVY FOTOGRAFII, případně program, apod.

úkol č.4- do konce listopadu dones do hodiny výchovy k občanství a prezentuj třídě svůj kulturní zážitek

Učivo 8. ročníku

VZTAHY MEZI LIDMI - osobní a neosobní vztahy, konflikty v mezilidských vztazích a způsoby jejich řešení, mezilidská komunikace, problémy lidské nesnášenlivosti

ZÁSADY LIDSKÉHO SOUŽITÍ - morálka a mravnost, pravidla chování (základy společenského chování), svoboda člověka a vzájemná závislost, etické hodnoty, dělba práce, výhody spolupráce lidí

KULTURNÍ ŽIVOT - masová kultura, prostředky masové komunikace, komunikace přes internet, masmédia, podpora pozitivního působení médií

STÁT A PRÁVO - právní základy státu, znaky státu, typy a formy státu, státní občanství ČR, Ústava ČR, složky státní moci, obrana státu, státní správa a samospráva, principy demokracie, lidská práva (úprava lidských práv a práv dětí v dokumentech), poškozování lidských práv, šikana, diskriminace, právní řád ČR, protiprávní jednání, právo v každodenním životě

Učivo 9. ročníku

MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT - evropská integrace, mezinárodní spolupráce a její výhody, významné mezinárodní organizace (Rada Evropy, NATO, OSN, Evropská unie), globalizace, globální problémy světa (problémy v životním prostředí, odpady, nemoci, hladomor, chudoba, přelidnění, konzumní společnost, války, terorismus), možnosti řešení globálních problémů

STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ - tržní hospodářství (trh, nabídka, poptávka), podnikání, výroba, obchod, služby, peníze a formy placení, rozumné nakládání s penězi, národní hospodářství, rozpočet domácnosti, rozpočet státu, daně, banky a jejich služby

DUCHOVNÍ ROZMĚR ČLOVĚKA - druhy náboženství (judaismus, křesťanství, islám, budhismus), sekty, různé světonázory

Učivo 7. ročníku

NAŠE VLAST - vlastenectví, státní symboly ČR, ochrana přírody

KULTURNÍ ŽIVOT - rozmanitost kulturních projevů, kulturní hodnoty a tradice, kulturní instituce

MAJETEK, VLASTNICTVÍ - formy vlastnictví a majetku, hmotné a duševní vlastnictví a jejich ochrana, hospodaření s penězi, majetkem a různými formami vlastnictví

LIDSKÁ SETKÁNÍ - přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost, rovné postavení mužů a žen, lidská solidarita, pomoc lidem v nouzi, potřební lidé ve společnosti, národnostní a etnické  menšiny u nás

ČLOVĚK JAKO JEDINEC - podobnost a odlišnost lidí, vnitřní svět člověka, osobní rozvoj, smysl a cíl mého života

Další články...

  1. Učivo 6. ročníku