Dějepis

Vítězství branného závodu v Ležákách

Memoriál Karla Kněze v Ležákách

V pátek 24. června ukázali vybraní žáci 4., 5. a 9. ročníku,  že se Valaši z Polanky nedají zahanbit  ani  ve východních Čechách. Zúčastnili  jsme se branného závodu „Memoriál Karla Kněze“, který probíhal  v místech národní kulturní památky Ležáky. Jedná se o osadu, která byla za 2. světové války vypálena, podobně jako Vařákovy paseky nebo Ploština.

Číst dál: Vítězství branného závodu v Ležákách

Naši žáci spoluautory knihy „ŽIVOT A HISTORIE VYPÁLENÝCH OBCÍ, ANEB ZNÁTE NÁS?“

V úterý 4. listopadu se vybraní žáci 8. a 9. tříd zúčastnili konference v Hlinsku, která byla završením celorepublikového projektu s názvem „Život a historie vypálených obcí, aneb znáte nás?“ Konference se zúčastnili vybraní šikovní a kreativní žáci, kteří spolu s žáky a studenty dalších základních škol a gymnázií tvořili už v loňském školním roce literární, fotografická a výtvarná díla na téma „válka a vypálení obcí nacisty“.

Číst dál: Naši žáci spoluautory knihy „ŽIVOT A HISTORIE VYPÁLENÝCH OBCÍ, ANEB ZNÁTE NÁS?“

Dějepis - charakteristika předmětu

Výuka dějepisu nabízí žákům pohled na hlavní období dějinného vývoje lidstva a vlastního národa. Seznamuje je s významnými historickými událostmi a osobnostmi, které ovlivnily život předcházejících generací a mají význam i pro orientaci v současné společnosti. Důraz je položen především na hlubší poznání historie vlastního národa v kontextu s vývojem Evropy, dějin kultury (vědy, techniky, náboženství, umění, způsobem života) a přínos jednotlivých civilizací a států pro lidský pokrok. Důležité je i poznání dějin Valašska.
Učivo by mělo být určeno k trvalému osvojení a nemělo by žáky zatěžovat podrobnostmi. Cílem je přivést žáky ke komplexnímu pohledu na historii a pochopení vzájemných vztahů mezi dějinami regionu, národa, okolních zemí a světa a rozvíjet jejich samostatné a kritické myšlení. Výuka dějepisu by měla rozvíjet zájem o minulost a současnost a přispět k uvědomování si sounáležitosti s evropskou kulturou.

Do vzdělávacího obsahu jsou zařazena tato průřezová témata:
• Osobnostní a sociální výchova
• Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
• Výchova demokratického občana
• Multikulturní výchova

Předmět dějepis má v 6., 7. a 9 ročníku dvou hodinovou dotaci a v 8. ročníku jednohodinovou dotaci. Je uplatňován diferenciovaný přístup k dětem s SVP. Důraz je kladen na ústní projev, v psaném projevu jsou zohledněny specifické chyby. Nadaným žákům je rozšiřován obzor za pomoci referátu a zapojení do historických soutěží. Žák by si měl osvojit dovednosti, práce s jednoduššími dokumenty různého charakteru a využívat je jako zdroj informací. Měl by se naučit orientovat v historických, politických i dalších faktech a přitom si utvořit svůj vlastní hodnotový systém, který by měl umět přiměřeně věku obhajovat.
Těmto cílům odpovídají formy práce a vyučovací metody. K nejefektivnějším patří zajímavý výklad, práce s učebnicí, historickými mapami a řešení poznatků, které žáci získali v jiných učebních předmětech, z četby, z televizních pořadů a z návštěv výstav, muzeí a kulturních památek. Žáci využívají v rámci možností i prostředky výpočetní techniky, kde se učí prostřednictvím výukových programů hledat různé varianty řešení problémů. Součástí výuky je i projektové vyučování.

Výchovné a vzdělávací postupy, které v tomto předmětu směřují k utváření klíčových kompetencí:

Kompetence k učení:
- předkládáme žákům dostatek spolehlivých informačních zdrojů, které jim umožní poznání dějin vlastního národa (Valašska) v kontextu s evropským vývojem
- nabízíme žákům řadu aktivačních metod, které jim přiblíží problematiku dějin kultury a přínosu jednotlivých států, oblastí a civilizací pro rozvoj vzdělanosti (historické vycházky, exkurze, besedy, projektová výuka)
- vedeme žáky k posouzení vlastního pokroku a kritickému hodnocení svých výsledků v rámci autoevaluace v předmětu

Kompetence k řešení problémů:
- učíme žáky kriticky myslet, činit uvážlivá rozhodnutí a schopnosti svá rozhodnutí obhájit

Kompetence komunikativní:
- umožňujeme žákům při diskuzích na daná témata formulovat a vyjadřovat své myšlenky
- učíme je vyjadřovat se výstižně a v logickém sledu (např. při ústních referátech)
- nabízíme žákům dostatek možností v řízené diskuzi naslouchat promluvám druhých, vhodně na ně reagovat, účinně se zapojovat do diskuze, obhajovat svůj názor a vhodně argumentovat
- umožňujeme žákům poznávat různé druhy textů (jako mapy, grafy, diagramy) a dokumentů (videozáznamy, obrazy)
- pomocí zavádění skupinové práce a projektové výuky vedeme žáky ke komunikaci ve skupině

Kompetence sociální a personální:
- navodíme dostatek situací, které umožní žákům účinně spolupracovat ve skupině a ovlivňovat kvalitu společné práce

Kompetence občanské
- učíme žáky respektovat, chránit a ocenit naše tradice a kulturní a historické dědictví při návštěvách muzeí, historických památek
- vedeme je k aktivnímu zapojování se do kulturního dění, účastí v soutěžích a na výstavách
- rozvíjíme u žáků chápání základních principů zákonů a společenských norem a chování se podle nich
- vedeme žáky k pochopení základních ekologických souvislostí vyvozených z historie

Kompetence pracovní:
- vedeme žáky k využití znalostí a zkušeností z jednotlivých vzdělávacích oblastí v zájmu svého rozvoje a přípravy na budoucnost zadáváním samostatných prací

Návštěva pamětníka p.pl. Hronka

Ve čtvrtek 5. června jsme ve škole přivítali vzácnou návštěvu. Navštívil nás pan plukovník Hronek, který bydlel za války ve Valašské Polance a jako čtrnáctiletý chlapec se zde podílel na válečném odboji. 

Číst dál: Návštěva pamětníka p.pl. Hronka

Projekt "Vypálené obce ČR aneb znáte nás?"

Vybraní žáci 7. a 8. ročníku naší školy se zapojili do projektu „Vypálené obce ČR aneb znáte nás?“. Cílem projektu je, aby se mladá generace dozvěděla o krutých válečných událostech, zamyslela se nad nimi a předávala informace další generaci, protože pamětníci pomalu odcházejí z tohoto světa. 26. března 2014 jsme jako první škola projekt zahájili uvítáním žáků z Miřetic, společně s nimi jsme navštívili pietní místo v Prlově, který byl za války vypálen.

(http://valassky.denik.cz/zpravy_region/skolaci-napisi-o-vypalenych-obcich-na-valassku-20140327.html)

 

Číst dál: Projekt "Vypálené obce ČR aneb znáte nás?"

Další články...

  1. Výstava Egypt - dar Nilu