Anglický jazyk 2

Dotazníky k projektu Edison

Projekt EDISON - dotazník pro 1. stupeň ZŠ: 
Projekt EDISON - Dotazník pro 2. stupeň ZŠ a Střední školy:

 

Halloween in English lesson

Dne 31.10 jsme si v hodinách angličtiny vytvořili strašidelnou atmosféru tohoto svátku, naučili se nějakou slovní zásobu, vyluštili křížovku a zahráli si halloweenské kvarteto.

Číst dál: Halloween in English lesson

Záložka na nepravidelná slovesa

Záložku s 60 nepravidlenými slovesy najdete zde.

Pomůcky do angličtiny

Pomůcku pro zopakování anglické abecedy najdete zde

pomůcku na čísla jsou zde

přehledy zájmen, časy a jiné tabulky

Stačí vám k tomu internet a tiskárna.

Charakteristika předmětu

Anglickému jazyku se žáci učí na prvním stupni ve 3., 4. a 5. ročníku a v každém z nich má časovou dotaci tři hodiny týdně. Výuka probíhá ve třídách dělených na dvě skupiny, podle počtu žáků, případně se třída dělí na dvě skupiny v některých hodinách z tříhodinové dotace. Ve třetí třídě se žáci se učí hlavně naslouchat , mluvit a pak i psát . Zvykají si na anglickou výslovnost, formou různých her, říkánek, písniček a dalších aktivit si osvojují základní slovní zásobu z daných témat, kterou pak v dalších ročních rozvíjejí, prostřednictvím rozhovorů se učí reagovat na různé jednoduché pokyny a každodenní situace. Žáci postupně dokáží sestavit písemní krátké texty a vytvořit jednoduchou odpověď na otázku, vyhledávají v textu jednoduché informace. Společně spolupracují ve skupinkách na menších projektech.


Anglický jazyk na druhém stupni naší školy má časovou dotaci tři hodiny týdně v každém z ročníků. Výuka probíhá ve třídách dělených na dvě skupiny, podle počtu žáků, případně se třída dělí na dvě skupiny v některých hodinách z tříhodinové dotace. Máme zařízenou jazykovou učebnu, kde se třídy střídají podle určeného rozvrhu.

Předmět směřuje k tomu ,aby žáci byli schopni dorozumět se s cizincem v běžných každodenních situacích. Angličtinu vyučujeme podle modelu britské angličtiny a jen orientačně je seznamujeme s výrazy americké angličtiny. V současné době pracujeme s žáky podle učebnic ,,Project,, , které poskytují všem dostatek motivací i podnětů k zvládnuti cizího jazyka.Žáky také seznamujeme s reáliemi zemí , jež hovoří tímto jazykem. Cílem výuky na ZŠ je také příprava žáků k dalšímu studiu cizího jazyka.
Podle možností , zájmu žáků i kádrového zajištění organizujeme v některých letech pobytové zájezdy nejstarších žáků osmých a devátých tříd do Velké Britanie či Francie. Pravidelně organizujeme školní kolo konverzační soutěže v angličtině.