Chemie 8. ročník - učivo

1. Pozorování, pokus  a bezpečnost práce-motivace do studia chemie
-vlastnosti látek a jejich změny – hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek
-pokus, pozorování
-zásady bezpečnosti práce při pokusech a v běžném životě
-nebezpečné látky a přípravky – R a S – věty, výstražné symboly
-mimořádná událost a I. pomoc
2. Směsi
-typy směsí  - různorodé, stejnorodé
-roztoky
-koncentrace roztoku – koncentrovanější, zředěný, nasycený, nenasycený
- vliv teploty, míchání a plošného obsahu pevné látky na rychlost jejího rozpouštění rozpouštění
-hmotnostní zlomek
-oddělování složek ze směsí
3. Voda, vzduch
-druhy vody
-výroba pitné vody
-čistota vody
-vzduch - složení
-čistota vzduchu
-ozonová vrstva
4. Částicové složení látek a chemické prvky
-atomy  - atomové jádro, protony, neutrony, elektrony, elektronový obal a jeho změny v chemických reakcích
-molekuly
-ionty
-vazby
-chemické prvky – názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných prvků, významné kovy, slitiny a nekovy
-periodická soustava
- protonové číslo
- chemické sloučeniny
5. Chemické reakce
-chemický děj, reaktant a produkt
-zákon zachování hmotnosti
-jednoduché chemické rovnice
- klasifikace chemických reakcí – slučování, neutralizace
6. Anorganické sloučeniny
Oxidační číslo
Oxidy, halogenidy a sulfidy
-názvosloví - tvoření vzorců oxidů, halogenidů a sulfidů
-koncovky, poměry
-důležité oxidy, vlastnosti a využití
-oxidy a životní prostředí
-důležité halogenidy, vlastnosti a využití
- důležité sulfidy, vlastnosti a využití
Kyseliny a hydroxidy
-názvosloví kyselin a hydroxidů
-důkaz kyselin a hydroxidů
-vlastnosti a využití významných kyselin a hydroxidů
- kyselost a zásaditost roztoků
- pH
- kyselé deště

Neutralizace a soli
-podstata neutralizace
-vznik soli
-názvy a vzorce důležitých solí
-využití některých solí v hospodářství